Kokuryu Shizuku


  I was invited to my friend's house for the dinner to enjoy very special sake "Kokuryu Shizuku".